About the author

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Anh Do

    Tác giả nèu lên những yếu tố cần thiết tạo thành dân trí của một quốc gia. Nhưng những điều kiện tạo thành những yếu tố đó, ở hoàn cảnh Việt Nam, hoàn toàn thiếu vẳng. Nhà đương quyền hiện hữu dù nhìn thấy hiệu quả tạo dựng một nền kinh tế thịnh vựơng và một quốc gia dân chủ, nếu có đùơc dân trí cao, nhưng đâu đếm xỉa tới dân trí mà ngược lại còn muốn toàn hảo một chính sách ngu dân và chia đế trị để cha truyền con nối quyẻn lực hiện hữu!
    Ngược dòng lịch sử, khi còn Pháp thuôc, ngừơi dân quê Viêt Nam đã môt cổ hai tròng. Vì vậy Cách Mạng Tháng Tám đã tạo cơ hội cho những ngưởi này theo Cách Mạng để dành Đôc Lâp và Tư Do. Khi thành công lại được huấn luyện trong lò cs, họ đã quả tin vào đấu tranh giai cấp và thế giới đại đồng, nên đã quên mất gốc gác bị trị đẽ trở thành kẻ trị vì, nắm quyền sinh sát. Với thời gian, và những năm tháng “xin-cho” bất thành văn, người dân Viêt Nam trở nên thụ động. Nếu chính quyền hiện tại là môt dòng giống ngoại lai, nhất là khác mầu da, mới hy vọng môt phong trào tranh đấu vì trường tồn. Nhùng ở hiện tình Việt Nam kẻ trị người nhận cùng một mầu da và giống nỏi thì những điều kiện tạo thành “dân trí” như mong muốn chỉ là con số không khổng lồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.