About the author

Related Articles

4 Comments

 1. 1

  Võ Văn Rân

  Xin đính chính
  Có sai sót về thời gian gởi mail đến Khoahoc.net là 15/3/2010

  “Mon, March 15, 2010 11:08:17 AM
  ĐÚNG hay KHÔNG ĐÚNG
  From: ran vo
  To: webmaster <webmaster@khoahoc.net…”

  chứ không phải 13/5/2010
  Thành thật xin lỗi Dr, BBT và quý Độc giả kính mến

  Võ Văn Rân

 2. 2

  Viet Thuc

  Sẽ sửa lại đúng ngảy March 15, 2010 [theo ý tác giả]. Trân trọng, TS. Lưu Nguyễn Đạt

 3. 3

  trantancuong

  Fermat’s last theorem trong 25 dong.
  Xac dinh b=2n
  Gia su X^b+Y^b=Z^b. =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n>Z^b =>
  (X^n+Y^n)²>(Z^n)² =>
  X^n+Y^n>Z^n =>
  X^n+Y^n=Z^n+d^n. =>
  (X^n+Y^n)²=(Z^n+d^n)² =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n=Z^b+d^b+2Z^nd^n
  Boi vi x^b+Y^b=Z^b don gian =>
  2X^nY^n=d^b+2Z^nd^n
  Dat ten X^nY^n=P.
  X^n+Y^n=S
  Z^nd^n=P’
  Z^n+d^n=S’
  X^n and Y^n la hai nghiem so cua phuong trinh V² — SV+P=0
  Z^n and d^n la hai nghiem so cua phuong trinh V² -S’V+P’=0
  =>
  S=S’
  P’=P — d^b /2.
  Boi vi
  V² -S’V+P’=0=>V² — SV+P — d^b / 2=0
  nhung
  V² — SV+P=0=>0 — d^b / 2=0=>d=0.=>X^n+Y^n=Z^n=>X^b+Y^b=/Z^b.
  ket luan
  XYZ la so nguyen va b>2=>
  X^b+Y^b=/Z^b.

  Xin cac vi Gs xen gium bai giai Fermat trong 25 dong.

  Fermat ‘s last theorem general case was solved in only 25 lines.
  Define b=2n
  Suppose X^b+Y^b=Z^b. =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n>Z^b =>
  (X^n+Y^n)²>(Z^n)² =>
  X^n+Y^n>Z^n =>
  X^n+Y^n=Z^n+d^n. =>
  (X^n+Y^n)²=(Z^n+d^n)² =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n=Z^b+d^b+2Z^nd^n
  Because x^b+Y^b=Z^b simple =>
  2X^nY^n=d^b+2Z^nd^n
  Named X^nY^n=P.
  X^n+Y^n=S
  Z^nd^n=P’
  Z^n+d^n=S’
  X^n and Y^n are solutions of equation V² — SV+P=0
  Z^n and d^n are solutions of equation V² -S’V+P’=0
  =>
  S=S’
  P’=P — d^b /2.
  Because
  V² -S’V+P’=0=>V² — SV+P — d^b / 2=0
  But
  V² — SV+P=0=>0 — d^b / 2=0=>d=0.=>X^n+Y^n=Z^n=>X^b+Y^b=/Z^b.
  conclution
  XYZ are integer and b>2=>
  X^b+Y^b=/Z^b.

 4. 4

  trantancuong

  Fermat’s last theorem trong 25 dong.
  Xac dinh b=2n
  Gia su X^b+Y^b=Z^b. =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n>Z^b =>
  (X^n+Y^n)²>(Z^n)² =>
  X^n+Y^n>Z^n =>
  X^n+Y^n=Z^n+d^n. =>
  (X^n+Y^n)²=(Z^n+d^n)² =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n=Z^b+d^b+2Z^nd^n
  Boi vi x^b+Y^b=Z^b don gian =>
  2X^nY^n=d^b+2Z^nd^n
  Dat ten X^nY^n=P.
  X^n+Y^n=S
  Z^nd^n=P’
  Z^n+d^n=S’
  X^n and Y^n la hai nghiem so cua phuong trinh V² — SV+P=0
  Z^n and d^n la hai nghiem so cua phuong trinh V² -S’V+P’=0
  =>
  S=S’
  P’=P — d^b /2.
  Boi vi
  V² -S’V+P’=0=>V² — SV+P — d^b / 2=0
  nhung
  V² — SV+P=0=>0 — d^b / 2=0=>d=0.=>X^n+Y^n=Z^n=>X^b+Y^b=/Z^b.
  ket luan
  XYZ la so nguyen va b>2=>
  X^b+Y^b=/Z^b.
  .

  Fermat ‘s last theorem general case was solved in only 25 lines.
  Define b=2n
  Suppose X^b+Y^b=Z^b. =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n>Z^b =>
  (X^n+Y^n)²>(Z^n)² =>
  X^n+Y^n>Z^n =>
  X^n+Y^n=Z^n+d^n. =>
  (X^n+Y^n)²=(Z^n+d^n)² =>
  X^b+Y^b+2X^nY^n=Z^b+d^b+2Z^nd^n
  Because x^b+Y^b=Z^b simple =>
  2X^nY^n=d^b+2Z^nd^n
  Named X^nY^n=P.
  X^n+Y^n=S
  Z^nd^n=P’
  Z^n+d^n=S’
  X^n and Y^n are solutions of equation V² — SV+P=0
  Z^n and d^n are solutions of equation V² -S’V+P’=0
  =>
  S=S’
  P’=P — d^b /2.
  Because
  V² -S’V+P’=0=>V² — SV+P — d^b / 2=0
  But
  V² — SV+P=0=>0 — d^b / 2=0=>d=0.=>X^n+Y^n=Z^n=>X^b+Y^b=/Z^b.
  conclution
  XYZ are integer and b>2=>
  X^b+Y^b=/Z^b.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.