Home » Archive by Author

Articles by

Thư gởi “Thành phần thứ Ba”
January 17, 2012 – 12:04 am | One Comment
Thư gởi “Thành phần thứ Ba”

I. Tôi có một người chú bà con, có học nhất, có tư cách nhất, và được tôn trọng nhất trong dòng họ. Trước năm 1975, ông ấy là một linh mục Công giáo trẻ, …