Home » Archive by Author

Articles by

Bài phỏng vấn cựu Trung TướngTôn Thất Đính
May 31, 2011 – 12:01 am | 3 Comments
Bài phỏng vấn cựu Trung TướngTôn Thất Đính

Tướng Đính: “Về ông Thiệu, tôi có thể nói ông là một người mưu lược. Ông cũng là vị sĩ quan đồng khóa với tôi, khóa I sĩ quan Đập Đá Huế. Tôi nghĩ cho …